Ciekawe Badania
Skip to content Skip to navigation
 
1.
2.
3.
4.

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osób odwiedzających, zwanych dalej „Użytkownikami”,  serwis www.CiekaweBadania.pl, zwany dalej „Serwisem” i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez MTZ Clinical Research Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 

I. Definicje

1. Administrator - oznacza spółkę MTZ Clinical Research Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pawińskiego 5, zwaną dalej "Administratorem", wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000129520, NIP 5262635334, REGON 015209197, kapitał zakładowy 139.000 zł, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2. Bazy Danych Ochotników - oznacza bazę danych osobowych, zwaną dalej „BDO”, której administratorem jest spółka MTZ Clinical Research Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pawińskiego 5, zwana dalej "Administratorem BDO", wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000129520, NIP 5262635334, REGON 015209197, kapitał zakładowy 139.000 zł. Dane do BDO przekazywane są dobrowolnie przez Użytkowników w drodze rejestracji w Serwisie, za pomocą odpowiedniego formularza. BDO zgłoszona jest u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, nr zgłoszenia 001079/2004, nr księgi 063220. Szczegóły rejestracji zbioru on-line – https://egiodo.giodo.gov.pl.

2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, firmy współpracujące z Administratorem, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający pod domeną www.CiekaweBadania.pl.

6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

II. Baza Danych Ochotników („BDO”)

1. BDO jest zbiorem danych osobowych Użytkowników, którzy wyrazili lub chcą wyrazić chęć uczestnictwa w projektach badawczych o charakterze klinicznym realizowanych przez MTZ Clinical Research Sp. z o.o., zwanych dalej „Badaniami Klinicznymi”.

2. Zgłoszenie swoich danych osobowych do BDO jest dobrowolne. Użytkownik, którego dane są przetwarzane w BDO zwany jest „Ochotnikiem”.

3. Każdy Ochotnik ma zgodnie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), zwaną dalej „Ustawą”, prawo do kontroli przetwarzania danych w BDO zgodnie z art. 32, 33, 34 i 35 Ustawy.

4. Dane w BDO są zabezpieczone środkami ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz środkami teleinformatycznymi zgodnie z przepisami Ustawy.

5. Rejestracja w BDO za pomocą Serwisu nie gwarantuje Użytkownikowi udziału w żadnym Badaniu Klinicznym.

6. Administrator, ani Administrator BDO nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tytułu niezakwalifikowania się Użytkownika do żadnego Badania Klinicznego.

 

III. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis do potrzeb Użytkowników. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a. Cookies sesyjne - przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b. Cookies trwałe - przechowywane na Urządzeniu Użytkownika; pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

4. Wyłączenie plików Cookies nie wyłącza możliwości rejestracji w Serwisie.

 

IV. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a. Konfiguracji serwisu

i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.

ii) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

iii) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

 

b. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

i) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

ii) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

iii) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

 

c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych ◦i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 

d. Analiz i badań oraz audytu oglądalności

i) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 

e. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

f. Świadczenia usług reklamowych

 

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, udostępnionych Administratorowi, w chwili sporządzenia niniejszego dokumentu przez następujące podmioty:

i) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

 

b. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

i) Facebook

 

V. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

VI. Opinie użytkowników

Administrator jest ciekaw opinii i uwag Użytkowników Serwisu i prosi o ich przesyłanie na adres webmaster@ciekawebadania.pl. Administrator rezerwuje sobie też prawo do wykorzystania wszelkich przekazanych mu w ten sposób informacji, jak również do nie odpowiadania na wszystkie nadesłane uwagi i opinie.

VII. Dokładność i aktualność informacji na stronie

W Serwisie mogą się znaleźć nieumyślne nieścisłości lub błędy literowe. Będą one eliminowane na bieżąco przez Administratora, według jego uznania i możliwości. Materiały w Serwisie są regularnie aktualizowane, aby zapewnić możliwie najwyższy poziom przedstawianych informacji – Administrator rezerwuje sobie jednak prawo do usuwania błędów i nieścisłości oraz aktualizacji materiałów zgodnie z własnym uznaniem. Ponieważ Internet jest niezależną siecią, niektóre informacje dostępne za pośrednictwem Serwisu mogą pochodzić nie bezpośrednio od Administratora. Administrator nie przyjmuje żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności za treść takich materiałów.

 

VIII. Prawa autorskie

Właścicielem praw autorskich do Serwisu oraz materiałów w niej zawartych jest Administrator.

 

IX. Upoważnienie do odtwarzania

Każdy Użytkownik Serwisu może reprodukować i powielać zamieszczone tu materiały pod następującymi warunkami:

  • Administrator musi być poinformowany pisemnie o celu reprodukcji lub powielenia materiałów i musi wyrazić na to zgodę
  • materiały będą wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych i niekomercyjnych
  • materiałów nie można w żaden sposób modyfikować lub zmieniać
  • nie wolno sporządzać kopii żadnych znaków towarowych należących do Administratora bez upoważnienia
  • wszelkie kopie jakichkolwiek części materiałów muszą być opatrzone następującą uwagą o prawach autorskich: "Prawa autorskie © 2013 MTZ Clinical Research Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone".